Jazyk webu:

ANALÝZA A RIADENIE RIZÍK

IS RiA

IS RiA

RiA predstavuje jedinečný nástroj pre systémové riadenie akýchkoľvek rizík v organizácii. Pomáha manažérom a vlastníkom rizík riadiť riziká. Je vhodným riešením pre manažérov informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Pomocou intuitívneho a ľahko použiteľného nástroja identifikujte všetky riziká skôr, ako sa stanú kritickými pre vašu organizáciu.

RiA je informačný systém typu klient-server, prostredníctvom ktorého dokážete spravovať svoje aktíva a riadiť riziká. Informačný systém spĺňa prísne požiadavky európskej legislatívy pre riadenie kybernetických rizík podľa smernice NIS 2. Informačný systém je v súlade s novou medzinárodnou normou ISO/IEC 27005:2022.
0
Počet inštalácii
0
Počet krajín
0
Počet partnerov

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

Správa aktív a vlastníkov aktív

Správa zraniteľností

Správa hrozieb

Správa rizík a vlastníkov rizík

Správa opatrení

Podklad pre audit kybernetickej bezpečnosti

Podklad pre audit informačnej bezpečnosti

VÝHODY A PRÍNOSY

Riadenie aktív a rizík na jednom mieste

Import aktív z rôznych systémov

Systém je možné nasadiť vo vašom prostredí

Stanovte si kritériá akceptovania rizika

Súlad s normou ISO/IEC 27001

Súlad s GDPR nariadením

Súlad so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti

Implementáciou sady nástrojov pre Riadenie rizík a Riadenie aktív dokážete riadiť riziká aj v zmysle iných požiadaviek a noriem, ktoré majú vplyv na vaše podnikanie (napr. v oblasti environmentálnych aspektov, pracovných rizík, fyzickej bezpečnosti, manažmentu a pod.).

Riadenie rizík je nielen zostaviť analýzu rizík, ale najmä umožniť sledovanie vývoja rizík a opatrení na ich elimináciu v reálnom čase.

NAŠE SLUŽBY

ANALÝZA RIZÍK

VYPRACOVANIE ANALÝZY RIZÍK A PLÁNU ELIMINÁCIE RIZÍK

VÝKON FUNKCIE MANAŽÉRA RIADENIA RIZÍK

RIADENIE RIZÍK A PRAVIDELNÉ PRESKÚMANIE RIZÍK