Jazyk webu:

ISO 31000

Image
Medzinárodná norma ISO 31000 poskytuje zásady a všeobecný návod na riadenie rizík v organizácii. Riziká sú súčasťou každej organizácie bez ohľadu na ich typ podnikania.

Tieto riziká môžu byť interné, externé, priame alebo nepriame. Preto je dôležité tieto riziká poznať a zaviesť systémové opatrenia na minimalizáciu ich negatívnych dôsledkov.

Zavedením systému vám pomôžeme identifikovať vaše riziká a zvládať ich.
Pri implementácii riadenia rizík berieme do úvahy požiadavky a potreby organizácie podľa konkrétnych jej cieľov, kontextu, štruktúry, operácií, procesov, funkcii, projektov, produktov, poskytovaných služieb alebo aktív. Rizika môžu mať pozitívny vplyv na ciele organizácie, napríklad požiadavka na produkt alebo službu.

Príklady rizík

Rizika vyplývajúce z organizačnej štruktúry.
Rizika v oblasti riadenia projektov.
Rizika spojené s personálnou problematikou (zodpovednosťou, právomocou alebo požadovanou spôsobilosťou).
Rizika v oblasti zosúladenia s legislatívou.
Rizika v oblasti procesnej analýzy a riadenia procesov.
Rizika v oblasti zabezpečenia kvality a dostupnosti produktov a služieb.
Rizika v oblasti riadenia projektov, uzatvárania zmlúv a zmluvných vzťahov, investícií, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a informačnej bezpečnosti.

Ponuka služieb

Identifikácia a ohodnotenie aktív.
Identifikácia a ohodnotenie hrozieb.
Identifikácia a ohodnotenie zraniteľnosti.
Výpočet miery rizika.
Plán ošetrovania rizík.