Jazyk webu:

ETICKY KÓDEX

Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnancov a partnerov skupiny IOSEC, ktorí sú povinní tento kódex dodržať z hľadiska etiky spoločenského styku so zákazníkmi a ostatnými zamestnancami.

Všetci zamestnanci a partneri IOSEC, sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.

VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI KONKURENCII

 • Správanie vo vzťahu k zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodnenia, predsudkov a diskriminácie. IOSEC sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníkov považuje za dôverné.
 • IOSEC nezneužíva svoje postavenie na trhu a zaväzuje sa vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých svojich obchodných partnerov pri rešpektovaní požiadaviek zákazníkov.


VZŤAHY KU KONKURENCII

 • IOSEC rešpektuje zákony a pravidlá, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.
 • IOSEC neuplatňuje nijakú formu nekalej súťaže.


VZŤAHY V SPOLOČNOSTI

 • IOSEC nebude tolerovať žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V IOSEC je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie.
 • Každý zamestnanec a partner IOSEC nesie zodpovednosť za svoje konanie, čo sa prejavuje aj v dôslednom plnení si úloh. Mal by sa správať tak, aby neškodil svojim kolegom, aby im nesťažoval prácu a nebránil v ich iniciatíve.
 • IOSEC zakladá svoju úspešnosť na profesionalite svojich zamestnancov a partnerov, očakáva od nich aktívne a cieľavedomé konanie, vyhľadávanie a využívanie možností zlepšovania práce i vlastnej výkonnosti. Každý, kto si myslí, že môže niečím prispieť k zlepšeniu v ľubovoľnej oblasti spoločnosti, má právo byť vypočutý a získať spätnú väzbu na svoje návrhy.
 • IOSEC venuje veľkú pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov a partnerov. Zaväzuje sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností, schopností svojich zamestnancov a partnerov zodpovedajúcich súčasným a budúcim potrebám. Od zamestnancov a partnerov očakávame aktívne využívanie týchto možností.
 • IOSEC sa zaväzuje uskutočňovať spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie. Spôsob odmeňovania má odrážať individuálne výsledky, aktivitu a význam pracovnej pozície vo väzbe na hospodárske výsledky.
 • IOSEC sa zaväzuje v procese prepúšťania rešpektovať objektívne kritériá a základné etické normy. Proces prepúšťania musí byť zákonný, včas oznámený, transparentný, vychádzajúci zo základných psychologických poznatkov a nesmie zraňovať dôstojnosť človeka.


OCHRANA DOBRÉHO MENA A MAJETKU

 • Každý zamestnanec a partner vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant IOSEC. Preto i na verejnosti má dbať na dobré meno IOSECu a ochraňovať jej záujmy.
 • Zamestnanec spoločnosti si neprivlastňuje, nepožičiava a ani neprepožičiava majetok spoločnosti bez dovolenia. Nezákonné privlastnenie majetku alebo jeho použitie na osobné účely alebo cudziu potrebu bez výslovného povolenia sa považuje za rovnako závažné ako priame odcudzenie a môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru. Platený pracovný čas zamestnanca sa takisto považuje za majetok spoločnosti, ktorý by sa nemal používať na osobnú potrebu bez riadneho povolenia.


OZNÁMENIE NEETICKÉHO SPRÁVANIA

 • Zamestnanci a partneri sú povinní oznámiť porušenie tohto kódexu. Informáciu podávajú priamemu nadriadenému, čo predstavuje typický postup. Pokiaľ však zamestnanec alebo partner má dojem, že v danej situácií to nie je vhodné, môže túto podať ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Informáciu možno kedykoľvek podať ústne, písomne, elektronickou poštou. Priamy nadriadený pracovník je povinný zaoberať sa podanou informáciou o porušení Etického kódexu a prijať riešenie. Pokiaľ sám zváži, môže sa obrátiť na svojho nadriadeného, alebo na vedenie spoločnosti.
 • Identita osôb podávajúcich oznámenie o podozrení z porušenia etického kódexu sa udržuje v tajnosti, v najvyššej možnej miere. Žiadne represálie nebudú namierené proti zamestnancovi, ktorý ohlasuje podozrenie z porušovania tohto kódexu.
 • Pripomienky k obsahu a štruktúre Etického kódexu sa podávajú na vedenie spoločnosti IOSEC SE.

Etický kódex tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovného poriadku prípadne obchodnej zmluvy s partnerom a jeho ustanovenia sú záväzného charakteru. Konanie v rozpore s jednotlivými ustanoveniami je kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny so všetkými dôsledkami v zmysle platných právnych predpisov.

predseda