Jazyk webu:

ZOPODPOVEDNÁ OSOBA

DPO

VÝKON FUNKCIE

(Článok 37 GDPR)

Zodpovedná osoba (Data Protection Officer - DPO) je kľúčovou osobou pre spracovateľov osobných údajov. Nami poverené zodpovedné osoby sú vysokokvalifikované osoby, ktoré majú dlhoročné skúsenosti v oblasti auditovania informačných systémov a vyhodnocovaní rizík. Sú špeciálne vyškolení v oblasti vnútroštátneho a európskeho práva o ochrane osobných údajov a jeho praktickej aplikácie.
Chcem nezáväznú cenovú ponuku

ÚLOHY ZODPOVEDNEJ OSOBY

vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov v rámci krajín EU a mimo nich

vykonáva dohľad pri výbere sprostredkovateľa ako aj na jeho technickú a organizačnú spôsobilosť

účastní sa na analýze rizík informačných systémov a návrhu nápravných opatrení

navrhuje poučenie oprávnených osôb

vykonáva dohľad nad cezhraničným prenosom osobných údajov

vykonáva školenie a preškolenie zamestnancov

oznamuje porušenie ochrany osobných údajov Dozornému úradu, ako aj dotknutej osobe do 72 hodín

preskúmava hlásenia z incidentov a reaguje na vzniknuté podnety od dotknutých osôb

vykonáva interné audity (dodržiavania súladu nad spracúvaním osobných údajov)

účastní sa na vypracovaní technických a organizačných opatreniach

vykonáva zákaznícke audity u sprostredkovateľov

nastavuje interné procesy pre spracúvanie osobných údajov

Zodpovedná osoba dohliada na správne a kontinuálne plnenie základných povinností prevádzkovateľa, zabezpečuje poučenie oprávnených osôb, vybavuje žiadosti dotknutých osôb v súvislosti s uplatňovaním ich práv, komplexne zabezpečuje bezpečnostné opatrenia a ich aktualizáciu, dohliada na výber sprostredkovateľov a dáva „pozor“ na vzťah so sprostredkovateľom aj počas trvania zmluvného vzťahu, a rieši agendu alebo evidenciu informačných systémov osobných údajov.
 
Využite možnosť externého výkonu funkcie zodpovednej osoby. Skupina podnikov si môže určiť jednu Zodpovednú osobu, ak je ľahko dostupná z každej prevádzkarne. V prípade, že podnikáte vo viacerých krajinách EÚ, vieme vám zabezpečiť zosúladenie vypracovaných bezpečnostných opatrení s legislatívnou úpravou ochrany osobných údajov danej krajiny. 

NAŠE SLUŽBY

DPIA

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

(Článok 35 GDPR)

Posúdenie vplyvov na ochranu údajov (Data Protection Impact Assessment – DPIA) sa vyžaduje pri systematickom spracúvaní osobných údajov, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní dát, spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov vo veľkom množstve a pri systematickom monitorovaní verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.
 
Zmluvy

Vypracovanie zmlúv o spracúvaní údajov

(Článok 28 GDPR)

Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou (DPA) alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo práva členského štátu. Zmluva stanovuje povahu a účel spracúvania osobných údajov, predmet a dobu ich spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, práva na výkon auditu, a technické a organizačné opatrenia, ktoré má sprostredkovateľ dodržiavať.

OSTATNÉ SLUŽBY

V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu.

Zabezpečíme vám:
  • súčinnosť pri šetrení incidentov a návrhu adekvátnych opatrení
  • spracovanie oznámenia o porušení ochrany osobných údajov pre Úrad na ochranu osobných údajov
  • spracovanie oznámenia o porušení ochrany osobných údajov pre dotknuté osoby
  • súčinnosť s Úradom na ochranu osobných údajov

Vypracujeme vám:
  • interné postupy, ktoré poskytujú všeobecné princípy a reakcie na porušenie ochrany osobných údajov
fa fa-area-chart
0
Klientov v EU
fa fa-user
0
Funkcia zodpovedná osoba
fas fa-globe-europe
0
Počet krajín kde sme

Cezhraničné spracúvanie

Spracúvate osobné údaje vo viac ako v jednom členskom štáte EÚ? Potrebujete pomôcť s aplikáciou GDPR nariadenia?

Vyskúšajte bezplatné poradenstvo

Skupina podnikov

Skupina podnikov môže vymenovať jednu zodpovednú osobu za predpokladu, že zodpovedná osoba je ľahko dostupná z každého podniku.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

Zákaznícke audity

Potrebujete preveriť či váš sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zmluvou a GDPR nariadením? Vieme vám zabezpečiť takýto zákaznícky audit takmer v každej krajine EÚ.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať